Załącznik nr3  do Regulaminu Sklepu.

§1
Ogólne warunki

 1. Gwarantem jakości towaru jest Pufoteka.pl Maciej Leszczyński, ul Kolwalska 7a, 09-500 Gostynin NIP:9710651266, REGON: 140313963. Gwarancja jest udzielana wyłącznie na towary, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Pufoteka.pl Maciej Leszczyński.

 2. Pufoteka.pl Maciej Leszczyński ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) puf, wyjątek stanowi wsad puf, którym jest granulat styropianowy nie objęty gwarancją.

 3. Gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

 4. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy dochodzić wypełniając formularz gwarancyjny - dostępny pod tym linkiem - i wysyłając go pocztą tradycyjną na adres: Pufoteka.pl Maciej Leszczyński ul. Kowalska 7a 09-500 Gostynin.

 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot zakupionego towaru na adres podany w pkt 4.

 6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym towar był w dyspozycji Gwaranta.

 7. Reklamowany towar powinien być dostarczony z kompletnym wyposażeniem jakie zostało wydane.

 8. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta. Gwarant na żądanie udostępnia dane firm kurierskich oferujących najkorzystniejsze usługi dostawy przesyłek

§2
Rozpatrzenie reklamacji

 1. Gwarant rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru wraz z poprawnie wypełnionym formularzem gwarancyjnym. Informację o podjętej decyzji (uznanie lub odmowa) Gwarant przekaże w formie elektronicznej na adres email podany w formularzu.

 2. Jeżeli gwarant podejmie decyzje o wymianie towaru na nowy lub dokona istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa, od momentu dostarczenia do Klienta wymienionej lub naprawionej rzeczy.

 3. Klient może zwrócić się do Gwaranta z żądaniem: - usunięcia wady, - wymiany towaru na nowy, - odstąpienia od umowy.

 4. Gwarant rozpatruje żądania Klienta biorąc pod uwagę zasadność, rodzaj wady, koszt naprawy, łatwość i szybkość usunięcia wady, charakter wady, oraz to czy towar był wcześniej reklamowany.

§3
Odrzucenie żądania

 1. Gwarant może odrzucić żądanie Klienta w przypadku:
 • reklamacji elementów nie objętych gwarancją (np. granulatu styropianowego wypełniającego pufy);
 • niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu (np.nie dostarczenie towaru, nie wypełnienie druku reklamacyjnego);
 • stwierdzenia użytkowania pufy niezgodnie z przeznaczeniem;
 • reklamacji towaru brudnego, noszącego widoczne ślady uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Klienta;
 • stwierdzenia przyczyny wady innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w towarze.

§4
Wykluczenia

 1. Gwarancją nie są objęte:
 • granulat styropianowy wypełniający pufy
 • uszkodzenia, ubicia, zmiany objętości granulatu styropianowego wypełniającego pufy, który przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlega naturalnemu zużyciu;
 • wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych;
 • uszkodzenia spowodowane przeciążeniem puf;
 • uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane dla danego typu puf, bądź nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Korzystamy z plików cookie w celu sprawnej realizacji usług. Możesz
określić warunki dostępu i przechowywania cookie w swojej
przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania
z plików cookie. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności

Produkt dodany do porównania